Primaria orasului Amara organizeaza in data  de 10 martie 2014, ora 11.00, proba scrisă, și  în data de 12 martie 2014, ora 14.00 – interviul, la sediul Primariei orasului Amara, concurs in vederea ocuparii functiei publice de conducere de Sef birou-Biroul impozite si taxe, executare bugetara.

       Conditii pentru inscrierea la concurs :

a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice;
b)  studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice(in conditiile art.31, alin.1 din Legea  cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr.284/2010);
c) vechime in specialitatea studiilor  necesare exercitarii functiei publice minimum 2 ani.

 Actele necesare pentru intocmirea dosarului:

  • formular inscriere;
  • copie act de identitate;
  • copie dupa actele de studii;
  • cazier judiciar ;
  • adeverinta medicala din care sa reiasa faptul ca este apt pentru a participa la concurs ;
  • evaluarea performantelor sau recomandare de la ultimul loc de munca, daca exista ;
  • declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat politie politica.

Actele vor fi prezentate in original si copie sau in copie legalizata.

Dosarele vor fi depuse pana la data de 26 februarie 2014, ora 17.00.

Concursul consta in trei etape :

1.Selectarea dosarelor de inscriere in termen de cinci zile lucratorare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor ;

2.Proba scrisa ;

3.Interviu.

         Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici(r2), cu modificarile si completarile ulterioare care sunt urmatoarele

                                                           BIBLIOGRAFIA

 

  1.    1.Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala* ;

   2.Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind statutul functionarilor publici*;
   3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici*;
   4. Titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal*;
   5. Normele metodologice la Titlul IX din Codul Fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004*;
   6.Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste*;
   7. Ordonanta nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala*;
   8. H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice la O.U.G. nr.92/2003*.

*Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, modificarile si completarile