Primaria orasului Amara organizeaza in data  de 25 martie 2014, ora 11.00-proba scrisa si  in data de  27 martie 2014, ora 14.00 – interviul, la sediul Primariei orasului Amara, concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie de Inspector(operator  rol), clasa I, gradul profesional debutant.
       Conditii pentru inscrierea la concurs :

a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice sau stiinte administrative.
 

 Actele necesare pentru intocmirea dosarului:

 • formular inscriere;
 • copie act de identitate;
 • copie dupa actele de studii;
 • cazier judiciar ;
 • adeverinta medicala din care sa reiasa faptul ca este apt pentru a participa la concurs ;
 • evaluarea performantelor sau recomandare de la ultimul loc de munca, daca exista ;
 • declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat politie politica.

Actele vor fi prezentate in original si copie sau in copie legalizata.
 

Dosarele vor fi depuse pana la data de 17 martie 2014, ora 17.00.

Concursul consta in trei etape :

1.Selectarea dosarelor de inscriere in termen de cinci zile lucratorare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor ;

2.Proba scrisa ;

3.Interviu.

        Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art.54 din  Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici(r2), cu modificarile si completarile ulterioare care sunt urmatoarele
                                                          BIBLIOGRAFIA
 

 1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata*;
  Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in 2007*;
  Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile    ulterioare*;
  Titlul IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal*;
  Normele metodologice la titlul IX din Codul Fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004* ;                                                               
  6.Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*.

 

*Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora la zi.