Primaria orasului Amara organizeaza in datele de 17 iunie 2014, ora 11.00-proba scrisa si 19 iunie 2014, ora 14.00-interviul, concurs in vederea ocuparii functiei publice de conducere de Sef birou – Biroul impozite si taxe, executare silita .Conditii pentru inscrierea la concurs :

 1. studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice sau matematica-informatica ;
 2. studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice ( in conditiile art.31 alin.(1) din Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr.284/2010) ;
 3. vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice minimum 2 ani.

  Actele necesare pentru intocmirea dosarului:

 • formular inscriere;
 • copie act de identitate;
 • copie dupa actele de studii;
 • copie carnet munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice ;
 • cazier judiciar ;
 • adeverinta medicala din care sa reiasa faptul ca este apt pentru a participa la concurs ;
 • evaluarea performantelor sau recomandare de la ultimul loc de munca, daca exista ;
 • declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat politie politica.

Actele vor fi prezentate in original si copie sau in copie legalizata.Dosarele vor fi depuse pana la data de 3 iunie 2014, ora 17.00. Concursul consta in trei etape :
1.Selectarea dosarelor de inscriere in termen de cinci zile lucratorare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor ;
2.Proba scrisa ;
3.Interviu. 

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici(r2), cu modificarile si completarile ulterioare care sunt urmatoarele: 
a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania; 
b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit; 
c) sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti; 
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu; 
e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare  functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de exemen medical de specialitate; 
f) sa indeplineasca conditiile de studii prevazute de functia publica; 
g) sa indeplineasca conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; 
h) sa nu fie condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei de fals ori a unor fapte de coruptie  sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; 
i) sa nu fii fost destituita dintr-o functie publica sau sa nu-i fii incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; 
j) sa nu fii desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.  

BIBLIOGRAFIE
1.Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala*;

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici*;
3. Titlul IX din Legea nr,.571/2003 privind Codul Fiscal*;
4. Normele metodologice la Titlul IX din Codul Fiscal aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004*;
5. Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale comunitatilor socialiste*;
6. Ordonanta nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala*;
7. H.G. nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice la O.U.G. nr.920/2003*;
8. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici*.   * Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora la zi.