Compartiment Impozite și Taxe

Compartiment Impozite și Taxe 2022-02-02T09:32:39+00:00

Clădiri

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, construirii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale a cladirii, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui, etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare. 

1. DECLARAȚIE FISCALĂ – formular tipizat;

2. ACT DE DOBÂNDIRE: a. Transfer de proprietate:

 • Contract de vânzare – cumpărare;

 • Contract de schimb;

 • Certificat de moștenitor;

 • Act de donație;

 • Act de partaj;

 • Contracte de fiducie;

 • Contract de dare în plată;

 • Dispoziție de retrocedare;

 • Act de adjudecare;

 • Hotărâre judecătorească;

b. Clădiri nou construite

 • Autorizație de construire + proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau proces-verbal de recepție privind stadiul lucrărilor;

 • Declarație notarială (pentru cele construite fără autorizație) și lucrare topografică/cadastrală.

c. Clădiri proprietate publică/privată a statului/UAT concesionate, închiriate, date în administrare ori folosință

 • Contract de concesiune;

 • Contract de închiriere;

 • Contract de comodat;

 • Hotărârea consiliului local/județean privind darea în administrare sau folosință + protocol/proces verbal de predare – primire.

3. SCHIȚA CONSTRUCȚIE (casă) / MEMORIU TEHNIC (casă nouă): pe toate nivelurile, cu dimensiunile exterioare.

4. CERTIFICAT DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ: pentru cladiri cu contract V/C sau PV receptie.

5. ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit.

6. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).

1. DECLARAȚIE FISCALĂ – formular tipizat;

2. ACT DE ÎNSTRĂINARE/DEMOLARE

In cazul :

a. Transfer de proprietate

 • Contract de vânzare – cumpărare;

 • Contract de schimb;

 • Certificat de moștenitor;

 • Act de donație;

 • Act de partaj;

 • Contracte de fiducie;

 • Contract de dare în plată;

 • Dispoziție de retrocedare;

 • Act de adjudecare;

 • Hotărâre judecătorească

b. Demolare

 • Autorizație de demolare + proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor de desființare;

 • Proces verbal de constatare stadiu fizic;

 • Declarație notarială (pentru cele autodemolate sau demolate fără autorizație).

3. ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

4. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original

Înregistrarea rapoartelor de evaluare (în cazul clădirilor nerezidențiale/mixte pentru care nu există o valoare de achiziție/construcție în ultimii 5 ani).

1. DECLARAȚIE FISCALĂ – formular tipizat 

2. RAPORT DE EVALUARE: întocmit de un evaluator autorizat

3. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE: cu privire la utilizarea rezidențială/mixtă a clădirii (dacă este cazul)

4. ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit 

5. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).

Terenuri

1. DECLARAȚIE FISCALĂ- formular tipizat;

2. ACT DE DOBÂNDIRE

a. Transfer de proprietate:

Contract de vânzare-cumpărare;

Contract de schimb;

Certificat de moștenitor;

Act de donație;

Act de partaj;

Contract de fiducie;

Contract de dare în plată;

Act de adjudecare;

Hotărâre judecătorească;

b. Terenuri proprietate publică/privată a statului/UAT concesionate, închiriate, date în administrare ori folosință:

Contract de concesiune;

Contract de închirie;

Contract de comodat;

Hotărârea consiliului local/județean privind darea în administrare/ folosință + protocol/proces verbal de predare-primire.

3. COPIE ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit.

1. DECLARAȚIE FISCALĂ- formular tipizat;

2. ACT DE ÎNSTRĂINARE/MODIFICARE SUPRAFEȚE:

  a. Transfer de proprietate

 • Contract de vânzare-cumpărare;

 • Contract de schimb;

 • Certificat de moștenitor;

 • Act de donație;

 • Act de partaj;

 • Contracte de fiducie;

 • Contract de dare în plată;

 • Act de adjudecare;

 • Hotărâre judecătorească.

  b. Modificări de suprafețe/lucrări cadastrale

 • Act de dezlipire;

 • Act de dezmembrare;

 • Extras carte funciară;

 • Lucrare cadastrală;

 • Adresa Urbanism privind modificare extravilan în intravilan conform HCL.

3. ACT IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit.

4. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).

Mijloace de transport

1 DECLARAȚIE FISCALĂ – formular tipizat;

2. ACT DE DOBÂNDIRE

  a. Transfer proprietate:

 • Contract de înstrăinare-dobândire, 

 • Contract de vânzare-cumpărare, încheiat anterior datei de 01.01.2016. După această dată, nu este obligatoriu;

 • Factură fiscală;

 • Certificat de moștenitor;

 • Act de donație;

 • Act de partaj;

 • Hotărâre judecătorească definitivă și executorie/irevocabilă;

 • Act de adjudecare;

 • Act de dobândire în străinătate, (act tradus in limba româna de un traducator autorizat).

  b. Leasing financiar:

 • Contract de leasing financiar;

 • Contract de novație/cesiune;

 • Proces verbal de primire/predare a bunului.

3. CARTE DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT

4. ACT DE IDENTITATE pentru proprietar/împuternicit.

5. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).

6. ALTE DOCUMENTE SPECIFICE :

 1. Certificatul de atestare fiscală de la vânzător, în cazul în care Contractul de înstrăinare-dobândire nu conține viza organului fiscal de la domiciliul vânzătorului (în caseta B);

 2. Carte de identitate emisă de RAR;

 3. Adeverința emisă de Registrul Auto Român pentru atestarea suspensiei pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone;

 4. Documentul de înregistrare la Autoritatea navală română, în cazul mijloacelor de transport pe apă;

 5. Certificatul de atestare fiscală de la cedent, când un contract de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator.

1. DECLARAȚIE FISCALĂ- formular tipizat;

2. ACT DE ÎNSTRĂINARE – 5 exemplare

a. Transfer de proprietate:

 • Contract de înstrăinare-dobândire;

 • Contract de vânzare-cumpărare, încheiat anterior datei de 01.01.2016. După această dată, nu este obligatoriu;

 • Factura fiscală;

 • Certificat de moștenitor;

 • Act de donație;

 • Act de partaj;

 • Hotărâre judecătorească;

 • Act de adjudecare

b. Dezmembrare /Furt /Export:

 • Certificat de distrugere /dezmembrare, inclusiv în cazul realizării în regie proprie ;

 • Declarație pe proprie răspundere în lipsa certificatului de distrugere;

 • Adeverință privind furtul mijlocului de transport eliberată de Poliția Română;

 • Certificat de radiere pentru export

c. Transcriere leasing financiar:

 • Contract de novație/cesiune;

 • Proces verbal de primire/predare a bunului

3. ACT DE IDENTITATE: pentru proprietar/împuternicit

4. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).

5. FIȘA DE ÎNMATRICULARE: pentru viza organului fiscal de scoatere din evidență

1. Cerere transfer auto;

2. Cartea de identitate a mijlocului de transport;

3. Cartea de identitate a proprietarului cu noul domiciliu.

 Termen de declarare – 30 de zile de la data depunerii cererii privind schimbarea adresei de domiciliu.

Clădiri

În termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, construirii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale a cladirii, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

 1. DECLARAŢIE FISCALĂ – formular tipizat; 

2. ACT DE DOBÂNDIRE:

a. Transfer de proprietate:

 • Contract de vanzare-cumpărare;

 • Contract de schimb;

 • Act de partaj;

 • Contracte de fiducie;

 • Contract de dare in plată;

 • Dispoziţie de retrocedare;

 • Act de adjudecare;

 • Hotărare judecătorească;

 • Sentinţă de divizare/fuziune – sentinţa se completează cu proiectul de divizare/ fuziune + protocolul de predare – primire şi anexe cu patrimoniu.

b. Clădiri nou construite:

 • Autorizaţie de construire + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;

 • Memoriu justificativ – schita din proiect. 

c. Clădiri proprietate publică/privată a statului ori a unitatilor adm.teritoriale date in concesiune, inchiriate, in administrare ori in folosinţă:

 • Contract de concesiune;

 • Contract de inchiriere;

 • Contract de comodat;

 • Hotărarea consiliului local/judeţean privind darea in administrare/folosinţă/etc. + protocol/proces verbal de predare-primire;

 • Document prin care proprietarul comunica valoarea impozabila, daca aceasta nu este specificata in contract;

 • Raport evaluare.

3. COPIA CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ (dacă este cazul).

4. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE (administrator/imputernicit) -in cazul primei declarări.

5. COPIA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F), ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII – in cazul primei declarări.

1. DECLARAŢIE FISCALĂ – formular tipizat; 

2. ACTE DE INSTRĂINARE/DEMOLARE:

a. Transfer de proprietate:

 • Contract de vanzare-cumpărare;
 • Contract de schimb;
 • Act de partaj;
 • Contract de fiducie;
 • Contract de dare in plată;
 • Act de adjudecare;
 • Proiect de divizare, fuziune, hotărare judecătorească, protocol de predare-primire şi anexe cu patrimoniu.

b. Clădiri demolate:

 • Autorizaţie de demolare + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor + proiect;
 • Proces verbal de constatare stadiu fizic;

 • Declaraţie pe propria raspundere.

 1. Declarație de stabilire a impozitului pe clădiri -formular tipizat;
 2. Raport de evaluare a clădirii;
 3. Declarație pe proprie răspundere a administratorului cu privire la destinația rezidențială/mixtă a clădirii (dacă este cazul). 

Termene de plată

Termen 1 – 31 Martie 2022

Termen 2 – 30 Septembrie 2022

Plata integrală a debitului anual, înainte de 31 Martie 2022, în cazul persoanelor fizice și juridice, beneficiază de 10% reducere.

Neplata la termen a obligațiilor atrage majorări.

În cazul obligațiilor fiscale (debitelor) anuale în cuantum mai mic sau egal cu 50 RON neplata integrală a acestora până la 31 Martie 2022 atrage majorări.

În situația în care doriți informații suplimentare, vă adresăm rugămintea de a contacta compartimentele de specialitate, din cadrul instituției noastre

Scutiri

Articolul 456 – Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

 1. clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;

 2. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

 3. clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

 4. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;

 5. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;

 6. clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, ale Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 8. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie;

 9. clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

 10. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 11. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

 12. clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului;

 13. clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice

 14. ;n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

 15. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

 16. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c)-f) şi j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat;

 17. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 18. clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 19. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază;

 20. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

 21. clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 22. clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;

 23. clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.

 24. clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 25. clădirile caselor de cultură ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizaţiilor sindicale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agreement.

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

 1. clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 2. clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

 3. clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

 4. clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

 6. clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

 7. clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 8. clădirile folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.

Se acordă scutire de impozit pentru contribuabilii care fac parte din categoria enumerată la lit. a.

Reducerea de impozit se acordă in procent de 15 % pentru contribuabilii care fac parte din categoriile enumerate la lit. b – h.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.(3^1) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la alin. (2) lit. s) se aplică pentru toate clădirile de pe raza unităţii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.

(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t):

 1. scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;

 2. scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. s) şi t). În situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.

(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative. Prin excepţie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.

Articolul 464 – Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

 1. terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;

 2. terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

 3. terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

 4. terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 5. terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;

 6. terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;

 8. terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;

 9. terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

 10. terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;

 11. terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;

 12. terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;

 13. terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului;

 14. terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

 15. terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

 16. terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 17. terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

 18. terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 19. terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază;

 20. terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate;

 21. terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c)-f) şi j) din Legea nr. 168/2020;

 22. terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;

 23. suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;

 24. terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;

 25. terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

 26. suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru:

 1. terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 2. terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

 3. terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

 4. terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

 5. terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

 6. terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

 7. terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

Se acordă scutire de impozit pentru contribuabilii care fac parte din categoria enumerată la lit. a.

Reducerea de impozit se acordă in procent de 50 % pentru contribuabilii care fac parte din categoriile enumerate la lit. b – g.

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.


(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t):

 1. scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;

 2. scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s) şi t), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.

(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

7) Prin excepţie de la prevederile alineatului (6) scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.

Articolul 469 – Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

 1. mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 2. mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 3. mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora;

 4. mijloacele de transport ale instituţiilor publice;

 5. mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;

 6. vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;

 7. mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral.

 8. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

 9. mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;

 10. mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

 11. mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;

 12. autovehiculele acţionate electric;

 13. autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;

 14. mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

(2) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi.

(3) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

(4) Prin excepţie, scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport stabilită conform alin. (1) lit. b) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.

DESCARCĂ MATERIALELE DE MAI SUS (pdf)

PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE
TERMENE DE PLATA
SCUTIRI
Continut | Meniu | Butoane acces