ASOCIAŢIA DINTRE ORAŞUL AMARA ŞI COMUNA GHEORGHE DOJA – CUSTODE AL LACURILOR FUNDATA – AMARA, cod ROSPA0065

REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL „ASPA LACUL FUNDATA” (VI.16) SI „ASPA LACUL AMARA” (VI.17)

MASURI DE CONSERVARE A SITULUI N 2000 ROSPA0065

LACURILE FUNDATA –AMARA si ariilor naturale protejate de interes national „ASPA Lacul Fundata” (VI.16) si „ASPA Lacul Amara” (VI.17)

Definitii

 • arie naturală protejată – zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită.
 • arie de protecţie specială avifaunistică este acea arie naturala protejata ale cărei scopuri sunt conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, readucea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice.

CAPITOLUL I

ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, SUPRAFAŢA, LIMITELE

1.Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Amara ” a fost declarată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 / 2004, arie naturală protejată de interes naţional in suprafata de 162 ha – arie de importanță națională.

Scopul principal al Ariei de protecţie speciale avifaunistica „LAC AMARA” este cel de protectie, conservarea avifaunei, a habitatelor pasarilor, al diversitatii biologice in ansamblu, prin excluderea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare. Sunt asigurate conditiile necesare pentru desfasurarea activitatilor educationale, de cercetare stiintifica, recreative si sunt permise activitatile traditionale desfasurate de detinatorii cu orice titlu de terenuri/ape de pe teritoriul ariei si din zona limtrofa, cu respectarea prevederilor legale.

Limitele Ariei de protecţie speciale avifaunistice „LAC AMARA” sunt stabilite prin HG 2151/2004 dupa cum urmeaza:

Limita nordică– urmăreşte conturul nordic al lacului , zona de nord-vest fiind reprezentată de intravilanul comunei Amara, staţiunea Amara cu complexele de tratament balnear, se continuă cu limita golfului nordic străbătut de o cale de acces în staţiunea Amara Nouă, aflată în nord-estul lacului

Limita estică– şi sud-estică este reprezentată de digul de apărare a lacului pe cca 500 m

Limita sudică-urmăreşte conturul lacului până la drumul naţional DN2C, aflat în partea sud-vestică a lacului

Limita vestică –este reprezentată de drumul naţional DN2C.

Aria de protectie speciala avifaunistica cuprinde suprafata luciului de apa (lacul propriu-zis) si zona de stufaris si vegetatie palustra de jur imprejurul lacului”

1.2.Lacul Amara este parte a sitului Natura 2000 ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara- declarat prin HG 1284/2007-modificat si completat prin HG 971/2011 in suprafata de 2036 ha.-arie de protectie speciala avifaunistica de interes european.

2. Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Lacul Fundata” a fost declarată prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 / 2004 arie naturală protejată de interes naţional in suprafata de 510 ha.

Scopul principal al Ariei de protecţie speciale avifaunistica „LAC FUNDATA ” este cel de protectie, conservarea avifaunei, a habitatelor pasarilor, al diversitatii biologice in ansamblu, prin excluderea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare. Sunt asigurate conditiile necesare pentru desfasurarea activitatilor educationale, de cercetare stiintifica, recreative si sunt permise activitatile traditionale desfasurate de detinatorii cu orice titlu de terenuri/ape de pe teritoriul ariei si din zona limtrofa, cu respectarea prevederilor legale.

Limitele Ariei de protecţie speciale avifaunistice „LAC FUNDATA” sunt stabilite prin HG 2151/2004 dupa cum urmeaza:

Limita nordică-recunoscută ca „punctul izvoare” urmăreşte conturul văii Fundata în intravilanul şi extravilanul comunei Gheorghe Doja;

Limita sudică -pe o porţiune de cca 500 m este reprezentată de calea ferată Bucureşti Constanţa, limita sud vestică urmărind conturul văii Fundata în extravilanul comunei Andrăşeşti;

Limita vestică – urmăreşte conturul văii Fundata în extravilanul comunei Reviga, sat Crunţi;

Limita estică– urmăreşte conturul văii Fundata până pe Valea lui Siman, afluentă lacului , vale ce străbate centrul comunei Gheorghe Doja, după care continuă pe conturul văii, în zona sud-estică pe o porţiune de cca 2 km învecinându-se cu drumul comunal DC 31.

Aria de protecţie specială avifaunistică , în suprafaţă de 510 ha este reprezentată de suprafaţa luciului de apă (lacul propriu-zis) şi o bandă de 10 m de jur împrejurul lacului, zonă care include pe malul vestic, nord-vestic şi nord-estic o zonă de stufăriş.

2.2.Lacul Fundata este parte a sitului Natura 2000 ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara- declarat prin HG 1284/2007-arie de protectie speciala avifaunistica de interes european in suprafata de 2036 ha –arie de protectie speciala avifaunistica de interes european.

3.Calitate si importanta sitului Natura 2000 –ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate:

a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34

b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 123

c) numar de specii periclitate la nivel global: 5

Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:

Ixobrycus minutus (Starc pitic), Lanius minor(Sfrancioc cu frunte neagra).

Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Branta ruficollis (Gasca cu gat rosu) ,Anser erythropus ( Garlita mica), Philomachus pugnax (Bataus), Platalea leucorodia (Lopatar), Haliaeetus albicilla (Codalb), Milvus migrans (Gaie neagra), Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic), Nycticorax nycticorax (Starc de noapte) , Pelecanus onocrotalus (Pelicanul comun), Himantopus himantopus (Piciorong), Recurvirostra avosetta (Cioc intors), Sterna albifrons (Chira mica), Grus grus (Cocor), Sterna hirundo (Chira de balta).

4.Tip de proprietate:

Lacul Amara este proprietate de stat, in administrarea RA Apele Romane -SGA Ialomita.

Bazinul terapeutic lac Fundata este proprietate de stat si administrat de RA Apele Romane-SGA Ialomita, iar Bazinul piscicol este administrat de Primaria Gh Doja.Terenurile invecinate reprezinta extravilan al localitatilor invecinate.

REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR în situl N 2000 ROSPA0065

LACURILE FUNDATA –AMARA si ariilor naturale protejate de interes national

ASPA Lacul Fundata” (VI.16) si „ASPA Lacul Amara” (VI.17)

Art.1.In aria naturala protejata si in vecinatatea acesteia sunt interzise:

a. desfasurarea planurilor,programelor, proiectelor si activitatilor care contravin planului de management sau regulamentului ariei naturale protejate si legislatiei specifice in vigoare ;

b. accesul cu mijloace motorizate care utilizeaza carburanti fosili pe suprafata luciului de apă din cadrul ariei naturale protejate , in orice scop;

c. pasunatul si amplasarea de stani si locuri de tarlire fara aprobarea structurilor de administrare;

d. activitati comerciale de tip comert ambulant, fara aprobarea structurilor de administrare.

e.distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, constructiilor,imprejmuirilor, barierelor, semnelor de marcaj, recipientelor pentru depozitarea gunoiului, sau orice alte amenajari care au legatura cu aria naturala protejata;

f. aprinderea si folosirea focului deschis in afara vetrelor special amenajate si semnalizate in acest scop ;

g. abandonarea deseurilor in afara locurilor special amenajate si semnalizate pentru colectare;

* vecinatatea ariei naturale protejate – zona din afara limitei unei arii naturale protejate, din care se poate genera un impact asupra ariei naturale protejate de catre un proiect sau o activitate, in functie de natura , marimea si/sau localizarea acesteia.

Art. 2. Exploatarea oricaror resurse minerale neregenerabile sau regenerabile este permisa numai cu respectarea prevederilor legale.

Art.3. Cositul se supune urmatoarelor reglementari:

a.Este interzisa cosirea vegetatiei emerse formata din stuf si papura.

Art.4. Pasunatul se supune urmatoarelor reglementari:

a.Este interzis pasunatul pe malurile Lacului Fundata şi Lacului Amara;

b.Este interzisa amplasarea stanelor permanente sau temporare pe malurile Lacului Fundata şi Lacului Amara, fără acordul custodelui;

Art. 5. Este interzisa practicarea sporturilor nautice; este permis accesul cu ambarcatiuni care nu utilizeaza combustibili fosili, numai cu acordul custodelui. Practicarea sporturilor se va reglementa prin Planul de management .

Art.6. In conformitate cu recomandarile Academiei Romane:

a. in perioada 1 aprilie – 30 iunie este interzisa deranjarea pasarilor prin deplasari cu barca si zgomote de orice natura;

b. se va mentine integritatea vegetatiei palustre (stufaris, papuris) din interiorul ariei protejate precum si a vegetatiei lemnoase din imediata vecinatate a ariei protejate;

c.nu se permite pescuitul sportiv in apropierea locurilor de cuibarit ale pasarilor oaspeti de vara sau a locurilor de concentare a pasarilor de pasaj;

d. este interzisa vanatoarea pasarilor acvatice pe suprafaţa Lacului Amara şi Lacului Fundata şi la mai puţin de 100 m de limita acestor lacuri;

e. panourile indicatoare care sa cuprinda date asupra ariei protejate si masurile ce trebuiesc respectate se vor amplasa la periferia ariei protejate, in punctele de acces;

f. se va anunta custodele, GNM Comisariatul Judetean Ialomita si Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita asupra oricaror incidente care ar aparea in perimetrul ariei protejate.

Art. 7. Este permis scaldatul in Lacul Amara şi Lacul Fundata, numai in zonele marcate prin indicatoare.

Art . 8. Este obligatorie salubrizarea si intretinerea plajelor de catre detinatorii de plaje cu orice titlu, impreuna cu operatorii de turism din vecinatatea Lacului Amara.

Art. 9. Este interzisa patrunderea in zona vegetatiei emerse si culcarea stufului, papurii, rogozului etc. in vederea realizarii unor carari.

Art. 10. Pentru toate planurile, programele şi proiectele care urmează să se desfăşoare în ariile de protecţie specială avifaunistică, precum şi în vecinătatea acestora se aplică prevederile legale referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi la procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

Art. 11. Orice persoana fizica sau juridica are obligatia de a obtine avizul custodelui ariilor protejate, pentru amplasarea proiectelor si/sau desfasurarea oricarei activitati susceptibile sa genereze un impact negativ, semnificativ asupra ariei naturale protejate.

Art. 12. In perimetrul ariei protejate si in vecinatatea acesteia este interzisa depozitarea oricaror tipuri de deseuri in locuri neamenajate.

Art. 13. In scopul conservarii ecosistemului se vor amenaja locuri speciale de depozitare a deseurilor provenite de la persoanele care frecventeaza locurile de pescuit sportiv sau a turistilor.

Art. 14. Activitatile de cercetare stiintifica in aria naturala protejata, practicate de persoane, altele decat custodele/administrator, se vor desfasura cu acordul scris al custodelui/administratorului;

Art. 15. Persoanele fizice sau juridice care obtin acordul custodelui de a desfasura activitati de cercetare au obligatia sa nu modifice sau deterioreze in niciun fel habitatele, flora, fauna, sau sa aduca prejudicii proprietarilor terenurilor, gestrionarilor si administratorilor acestora.

Art.16. Pentru conservarea biodiversitatii si mentinerii unui echilibru ecologic in aria naturala si in vecinatatea acesteia sunt interzise:

 1. modificarea structurii Lacului Amara şi Lacului Fundata;
 2. incendierea vegetatiei uscate sau verzi, formate din stuf, papura, rogoaza sau alte plante palustre;
 3. degradarea sau extragerea panourilor si a celorlalte inscriptii sau insemne ale ariei naturale protejate;
 4. practicarea vanatorii pe toata suprafata ariei naturale ale Lacului Amara şi ale Lacului Fundata si la mai putin de 100 m de limitele luciului de apă;
 5. distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a habitatelor formate din stuf, papura, rogoaza etc.;
 6. perturbarea intenţionată a tuturor speciilor de pasari , inclusiv a celor migratoare în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migratie;
 7. orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 8. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau oualor din natura;
 9. deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna a avifaunei;
 10. capturarea sau omorarea puilor si pasarilor adulte;
 11. evacuarea dejectiilor sau ale altor deseuri provenite din orice tip de activitate (industriala, agricola, casnica, etc.) in aria naturala protejata;

Art. 17. Constatarea si sanctionarea incalcarilor prezentelor masurilor de conservare a ariei protejate se va face conform legislatiei in vigoare.

Art.18. Controlul aplicării prevederilor legislatiei specifice in domeniul ariilor protejate se exercita de către personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale:

a) custodelui

b) Garzii Naţionale de Mediu;

c) autorităţii publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului;

d) autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, structurilor teritoriale ale acesteia şi gestionarilor fondurilor de vânătoare, pe domeniul lor de competenţă.

e) altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

Art.19. În vederea realizării corespunzătoare a controlului în perimetrul şi în vecinătatea ariilor naturale protejate, accesul personalului cu atribuţii de control nu poate fi restrictionat, indiferent de tipul de proprietate.

Art.20. Persoanele fizice si juridice raspund pentru pagubele provocate, suportand cheltuielile necesare refacerii acestor zone, pe baza documentatiilor intocmite de autoritatile competente.

Art.21. Nerespectarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare stabilite de autorităţile competente pentru protecţia mediului constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii cu amenda contravenţională.

Data intocmirii :

26.06.2013

Custode,

UAT ORASUL AMARA UAT COMUNA GHEORGHE DOJA
PRIMAR

VICTOR MORARU

PRIMAR

MIHAI ION

SEMNATURA SEMNATURA