Extras din adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ref: programul de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023

Având în vedere prevederile HG. nr.1569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023, avem rugămintea să ne sprijiniți, în activitatea de informare a producătorilor agricoli cu privire la înscrierea acestora în program.

Data până la care se poate depune cererea de înscriere în programul de sprijin pentru cultura de tomare este de 1 aprilie 2023, iar documentele care se anexează cererii sunt următoarele:

– copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit;
– copie a atestatului de producător al solicitantului persoană fizică valabil până la 31 decembrie 2023;
– împuternicire/procură şi o copie a B.1./C.I a unui reprezentant, după caz;
– copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundațiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
– dovadă cont activ bancă/trezorerie;
– adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, aferente anului 2023, suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză

HOTĂRÂRE nr. 1.569 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023

Cerere legume 2023
Cerere solicitant