Primaria orasului Amara organizeaza in data  de 24 martie 2014, ora 11.00-proba scrisa si  in data de 26 martie 2014, ora 14.00 – interviul, la sediul Primariei orasului Amara, concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie de Inspector(registru agricol), clasa I, grad debutant.      

Conditii pentru inscrierea la concurs :

 – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice, agronomie sau stiinte administrative.  

Actele necesare pentru intocmirea dosarului:

  •  Actele vor fi prezentate in original si copie sau in copie legalizata. 
  • copie act de identitate;
  • copie dupa actele de studii;
  • cazier judiciar ;
  • adeverinta medicala din care sa reiasa faptul ca este apt pentru a participa la concurs ;
  • evaluarea performantelor sau recomandare de la ultimul loc de munca, daca exista ;
  • declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat politie politica.

 Dosarele vor fi depuse pana la data de  17 martie 2014, ora 17.00.

Concursul consta in trei etape :

1.Selectarea dosarelor de inscriere in termen de maximum trei zile lucratorare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor ;

2.Proba scrisa ;

3.Interviu.               

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici(r2), cu modificarile si completarile ulterioare care sunt urmatoarele: 

a) sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania; 

b) sa cunoasca limba romana scris si vorbit; 

c) sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti; 

d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;

e) sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare  functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de exemen medical de specialitate; 

f) sa indeplineasca conditiile de studii prevazute de functia publica; 

g) sa indeplineasca conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice; 

h) sa nu fie condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei de fals ori a unor fapte de coruptie  sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; 

i) sa nu fii fost destituita dintr-o functie publica sau sa nu-i fii incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; 

j) sa nu fii desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.                                                    

BIBLIOGRAFIA

1.Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala*;

2.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici*;

3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita al funtionarilor publici *;

4.Ordonanta nr. 28/2008 privind registrul agricol*;

5.Ordinul nr.1998/95/153/3241/2010 privind Normele de completare a Registrului Agricol pentru anii 2010-2014*;

6.Hotararea Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator*;

7.Ordonanta nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale*. 

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora la zi.        

Pentru relatii suplimentare cei interesati se vor adresa la sediul Primariei orasului Amara sau la telefon 0243/266102.