Primaria orasului Amara organizeaza in data  de 31 martie 2014, ora 11.00-proba scrisa si  in data de 2 aprilie 2014, ora 14.00 – interviul, la sediul Primariei orasului Amara, concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie de Inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimenului scriere si monitorizare proiecte cu finantare internationala.       Conditii pentru inscrierea la concurs :a) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte juridice, stiinte economice, stiinte administrative sau stiinte ingineresti;  Actele necesare pentru intocmirea dosarului:

 • formular inscriere;

copie act de identitate;copie dupa actele de studii;

 • cazier judiciar ;
 • adeverinta medicala din care sa reiasa faptul ca este apt pentru a participa la concurs ;
 • evaluarea performantelor sau recomandare de la ultimul loc de munca, daca exista ;
 • declaratie pe propria raspundere ca nu a desfasurat politie politica.

Actele vor fi prezentate in original si copie sau in copie legalizata. Dosarele vor fi depuse pana la data de 17 martie 2014, ora 17.00.Concursul consta in trei etape :1.Selectarea dosarelor de inscriere in termen de cinci zile lucratorare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor ;2.Proba scrisa ;3.Interviu.      Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute la art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici(r2), cu modificarile si completarile ulterioare care sunt urmatoarele.                                                        BIBLIOGRAFIA 

 1. Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala*;
 2. Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici * ;
 3. Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania-M.O. nr.577/29 iunie 2004;
 4. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii*;
 5. Hotararea nr. 925 /19 iulie 2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atiruirrea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiuni de servicii*.
 6. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*)privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*.

*Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora la zi.          Pentru relatii suplimentare cei interesati se vor adresa la sediul Primariei orasului Amara sau la telefon 0243/266102.